szkolenia bhp

Ciekawe rzeczy o szkolenia bhp - naprawdę warto zajrzeć. Gdzie szukać nowych przepisów BHP?Przykładowe cytaty nowych przepisów: (Dz.U.
2012 nr 191 poz. 1109) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu...Ciekawe rzeczy o - naprawdę warto zajrzeć.

Gdzie szukać nowych przepisów BHP?

Przykładowe cytaty nowych przepisów: (Dz.U. 2012 nr 191 poz.

1109) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obowiązuje od dnia: 2012-10-23 zobacz ( t.j. Dz.U.

2012 nr 198 poz.

1137) Tekst jednolity ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym. Obowiązuje od dnia: 2012-10-18 zobacz (Dz.U.

2012 nr 145 poz.

909) Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia Obowiązuje od dnia: 2012-08-24 zobacz (Dz.U.
2012 nr 147 poz. 890) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Obowiązuje od dnia: 2012-08-03 zobacz (Dz.U. 2012 nr 147 poz. 890) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Obowiązuje od dnia: 2012-08-03 zobacz (Dz.U. 2012 nr 112 poz.

663) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Obowiązuje od dnia: 2012-08-01 zobacz (Dz.U.
2012 nr 112 poz.
662) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych. Obowiązuje od dnia: 2012-08-01 zobacz (Dz.U.
2011 nr 274 poz.
1621) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Obowiązuje od dnia 2012-01-05 zobacz (t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263) Tekst jednolity Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Obowiązuje od dnia: 2011-10-07 zobaczŹródło: http://archiwum.ciop.pl/12861.html

Bezpieczna praca elektryka

Większości osób praca elektryka wydaje się być jedną z tych bardziej niebezpiecznych.
Przecież praca z prądem musi być groźna, w końcu to zabójcza energia? Nie do końca tak jest. Prąd elektryczny sam w sobie rzeczywiście może stanowić zagrożenie dla człowieka - pod warunkiem, że wystąpią odpowiednie czynniki. Najważniejszą kwestią jest napięcie - im wyższe są napięcia na jakich pracuje elektryk tym większe jest zagrożenie. Dlatego właśnie zostały wprowadzone różne stopnie uprawnień - zależnie od napięć na jakich będzie pracować elektryk. Bezpieczeństwo pracy elektryka na niskich napięciach czyli do 1 kV w głównej mierze zależy od stosowania odpowiednich środków ochronnych oraz narzędzi przeznaczonych do prac elektroinstalacyjnych.

Co ciekawe nawet w tak prostym narzędziu jak kombinerki są spore różnice jeśli jest w wersji dla elektryków.

Co w nowym rozporządzeniu BHP?

szkolenia bhp
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) urządzenia energetyczne ? urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stos o- wane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, mag azynowania oraz użytkowania paliw lub energii; 2) urządzenia energetyczne powszechnego użytku ? urządzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych; 3) prace eksploatacyjne ? prace wykonywane przy urządzeniach en ergetycznych w zakresie ich obsługi, konserw a- cji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym; 4) prowadzący eksploatację ? jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploat a- cją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawart ej umowy, urządzeń energetycznych; 5) strefa pracy ? stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych; 6) osoba uprawniona ? osobę posiadającą kwalifikacje uzyskane na podstawie p rzepisów prawa energetycznego; 7) osoba upoważniona ? osobę wyznaczoną przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czy n- ności lub prac eksploatacyjnych.Źródło: http://asystentbhp.pl/smedia/mainsite/pdf/R130492.pdf
.

Widok do druku:

szkolenia bhp